ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Leveringsvoorwaarden van Cleanstreets / Herena
(gevestigd Nijverheidsweg 12 / 1271 EA  te Huizen)

Artikel 1 – Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en elke overeenkomst tussen Herena en een opdrachtgever waarop Herena deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
2. Voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken zijn deze voorwaarden tevens van toepassing op alle overeenkomsten met Herena.
3. In geval van nietigverklaring van één of meerdere toepassingen in deze voorwaarden, blijven de overige voorwaarden van kracht. Herena en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes

1. De door Herena uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, en geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Herena is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd of nadat Herena met de feitelijke uitvoering van de opdracht is aangevangen. Opdrachtgever is door en vanaf het geven van een opdracht aan de opdracht gebonden.
2. Indien Herena met de opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Herena niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.
3. Herena mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Herena kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.
4. Indien de prijsstijgingen meer dan 10% bedragen, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.
5. Een samengestelde prijsopgave verlicht Herena niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 – Levering, levertijd en deelleveringen

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf magazijn Herena
2. De gekochte zaken worden vervoerd voor rekening en risico van opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.
3. Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd. Indien opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen opslagkosten verschuldigd zijn.
4. Indien Herena een termijn voor levering heeft opgegeven is deze indicatief. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient opdrachtgever Herena derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
5. De levertijd gaat pas in nadat opdrachtgever alle gegevens, waarvan Herena aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan Herena heeft verstrekt.
6. Het is Herena toegestaan verkochte zake in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Herena bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te facturen.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Herena zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. In geval van en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Herena het recht derden in te schakelen.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Herena aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Herena worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Herena zijn verstrekt, heeft Herena het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voorvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever door te berekenen.
4. Herena is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat Herena is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Herena kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Herena de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door Herena of door Herena ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart Herena voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Herena zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, zal Herena de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Herena daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Herena geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 – Onderzoek en reclames

1. Klachten over de ingevolgde de gesloten overeenkomst geleverde prestaties dienen door opdrachtgever binnen vijf werkdagen na ontdekking, doch in ieder geval binnen een maand na het leveren van de betreffende prestatie (zoals de levering van zaken of het verrichten van werkzaamheden), schriftelijk kenbaar gemaakt aan Herena.
2. Indien ingevolge het vorig lid tijdig word gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Herena op de wijze zoals door Herena aangegeven.
3. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van verzending daarvan schriftelijk bij Herena worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame hetzelfde.
4. Na verloop van de in dit artikel genoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt.
5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens in de administratie van Herena beslissend.

Artikel 7 – Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door Herena aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen hebben geen invloed op de betalingstermijn.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente + 2%. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vordering van Herena op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar .
4. Herena heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Herena kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
5. Indien betaling binnen 14 dagen na factuurdatum geschiedt zal door Herena geen toeslag in rekening worden gebracht.
6. Indien betaling na 14 dagen geschiedt is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 8 – Kosten

1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever verschuldigd:
– over de eerste € 3000 15%
– over het meerdere tot € 6000 10%
– over het meerdere tot € 15000 8%
– over het meerdere tot € 60000 5%
– over het meerdere 3%
Indien Herena aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Herena geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische)bestanden enz. blijven eigendom van Herena totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Herena gesloten overeenkomsten is nagekomen. 2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Herena zo snel redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage beschikbaar te stellen.
5. Door Herena geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat Herena zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Herena of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Herena zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 – Garantie

1. Herena garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Herena staat er niet voor in, dat haar producten waarop dit van toepassing zou kunnen zijn onder alle omstandigheden voldoen aan het bepaalde in de Tabakswet. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en onderhoud van geleverde zaken in het kader van vigerende wet- en regelgeving.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering. Voor gebruikmaterialen zoals filters en geurstoffen geldt deze garantie voor de periode die voor deze materialen door Herena is aangegeven.
3. Mochten de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Herena de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van Herena vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan Herena te retourneren en het eigendom aan Herena te verschaffen.
4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Herena, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
5. Indien de door Herena verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding

1. Herena is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten en de overeenkomst te ontbinden, indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst verzuimt na te komen. – na het sluiten van de overeenkomst Herena ter kennis gekomen omstandigheden op goede grond te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er op goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daadoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is Herena bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Herena op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Herena de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Herena behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 – Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien Herena aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voorvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Herena het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

1. Indien door Herena geleverde zaken gebrekkig zijn of niet naar behoren functioneren, is de aansprakelijkheid van Herena jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Artikel 10 – Garantie” is geregeld.
2. Indien Herena aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 50.000,00
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Herena aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Herena toegerekend kan worden:
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Herena kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Herena of zijn ondergeschikten.

Artikel 14 – Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de machte van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.
Artikel 15 – Overmacht
1. Beide partijen zijn niet verplicht tot het nakomen van enige afspraken, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Herena geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Herena niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Herena worden daaronder inbegrepen.
3. Herena heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Herena zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 5. Voor zoveel Herena ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Herena gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te volden als ware een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 – Vrijwaren

1. De opdrachtgever vrijwaart Herena voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan Herena informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendomsrechten of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarde bepaalde behoudt Herena zich de rechten en bevoegdheden voor die Herena toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij deze schriftelijk aan Herena worden voorgesteld
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Herena tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Herena, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door Herena eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, films, software (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Herena worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voorvloeit.
5. Herena behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 – Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Herena gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Herena zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Herena niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19 – Geschillen

1. De rechter van de vestigingsplaats van Herena is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Herena het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter .
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling en goed overleg te beslechten.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

1. Het Nederlands recht is steeds en enkel van toepassing op elke overeenkomst tussen Herena en de opdrachtgever. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21 – Wijziging van de voorwaarden

1. De laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst is altijd van toepassing

Herena Rook-en Afvalvoorzieningen B.V. / Cleanstreets
Nijverheidsweg 12
1271 EA Huizen
Email: info@cleanstreets.nl
Phone: +31 (0)35 624 49 28